Sissetulevate lepingute efektiivne organiseerimine

Nii mõneski ärisuhtes on üks ettevõtte see, kellele saadetakse allkirjastamiseks teise poole standardne lepingupõhi ning kel puudub lepingu ettevalmistamise üle kontroll. Vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul silmas pidada ning kuidas neid efektiivselt organiseerida.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days

Nii mõneski ärisuhtes võib teie ettevõtte olla see, kellele saadetakse allkirjastamiseks teise poole standardne lepingupõhi ning teil puudub lepingu ettevalmistamise üle kontroll. Ärisuhted, kus ühel poolel on suurem kontroll lepingu ettevalmistamise üle on näiteks tootjate ja edasimüüjate vaheline äritegevus, teenusepakkujad ja kliendid, riigiasutused ja hankes osalevad ettevõtted või töövõtjate ning alltöövõtjate vahelised suhted.

Sellises olukorras peab sissetulevad lepingud hoolikalt üle vaatama ja vajadusel oma õiguste kaitseks õigusnõustajaga nõu pidama. Kindlasti on teatud punktid, mille osas saab läbirääkimiste käigus muudatusi teha, kuid teksti koostamine toimub vastaspoole lepinguhalduse programmis või arvutites. Kui sissetulevate lepingute hulk on väga suur, siis on kasulik omada efektiivset süsteemi nendest lepingutest tulenevate kohustuste üle järje pidamiseks. Selles artiklis vaatame, milliseid nüansse tuleb sissetulevate lepingute puhul eriti hoolikalt silmas pidada ning kuidas Agrello abil saaks kogu protsessi efektiivselt hallata.

Olulised punktid sissetulevate lepingute puhul

Lepinguliste kohustuste õigeaegseks täitmiseks ja oma ettevõtte õiguste kaitsmiseks on sissetulevate lepingute puhul tähtis silma peal hoida lepingutingimustel ning lepingust tulevatel tähtaegadel. Kõige olulisemad aspektid on:

  1. Tooted ja teenused. Selles punktis on enamasti kirjeldatud detailid nagu tootekirjeldus, hinnad, kogused, kvaliteedinõuded ning muud spetsiifilised nõuded.
  2. Kättetoimetamine ja logistika. Kõik kättetoimetamisega seonduv, sealhulgas kättetoimetamise meetodid, vastutus, ajagraafik, kulud ja muu oluline.
  3. Maksetingimused. Määratakse kindlaks maksetingimused, näiteks hinnakujundus, maksetähtajad, makseviisid, kohaldatavad allahindlused, tagasimaksed või trahvid.
  4. Turundus ja reklaam. Leping võib sisaldada sätteid seoses turundus- ja reklaamtegevustega, näiteks koostööreklaami programme, brändi suuniseid ja vastutust reklaamkulude eest.
  5. Lepingu kestvus ja lõppemine. Määratletakse lepingu kestvus ja tingimused, mille alusel võib lepingu üks pool lõpetada, sealhulgas etteteatamise tähtajad või trahvid.
  6. Intellektuaalomand. Käsitletakse intellektuaalomandi küsimusi nagu kaubamärgid, autoriõigused, patendid ja mis tahes litsentsid või kasutusõigused, mis lepingupooltele tagatud on.
  7. Konfidentsiaalsus. Leping võib sisaldada sätteid tundliku teabe ja ärisaladuste kaitseks, kirjeldades konfidentsiaalsuskohustusi ja piiranguid teabe jagamisel.

5 sammu efektiivseks lepinguhalduseks

Ettevõtte igapäevase tegevuse sujuvaks toimimiseks on vaja luua efektiivsed protsessid ning tüütu “paberimajanduse” organiseerimine on üks esimesi kohti, millest alustada. Seda eriti juhul kui sissetulevate lepinute maht on suur ning on vaja neist tulenevatel kohustustel silma peal hoida. Siin on mõned näpunäited, kuidas Agrello abiga sissetulevaid lepinuid efektiivsemalt hallata.

Keskne lepinguhaldussüsteem

Efektiivses organisatsioonis peab kindlasti olema kasutusel keskne lepinguhaldussüsteem, mis võimaldab lepinguid luua, allkirjastada ning hoiustada. Digitaalsed lahendused nagu lepinguhaldustarkvara või pilvepõhised platvormid nagu Agrello aitavad seda ellu viia. Füüsilise paberimajanduse asemel peaks kõik sissetulevad lepingud olema digitaalsel kujul lepinguhaldussüsteemis, kus dokumente on lihtne leida ning ligipääsuõiguseid on võimalik hallata vastavalt vajadusele. Sissetulevad lepingud saab Agrello platvormile üles laadida ning sorteerida need kaustadesse, andes asjassepuutuvatele isikutele ligipääsud ning seadistades oluliste tähtaegade jaoks meeldetuletused.

Lepingute organiseerimine

Selleks et lepinguid oleks igal ajahetkel võimalik kiiresti ja vähese vaevaga leida, tuleks mõelda loogilisele struktuurile, mille järgi lepinguid kaustadesse sorteerida. Agrellos on mitmetasandiline kaustade süsteem, mis võimaldab luua kaustu ja alamkaustu näiteks tootekategooriate, teenuste või tarnijate järgi.  Ka standardne dokumentide nimetamise süsteem aitab dokumente läbi otsingu kiiremini leida. Selleks tasuks dokumendi failinimele lisada näiteks tarnija või kliendi nimi, lepingu kuupäev ning lepingu eesmärgi lühikirjeldus. Nii on võimalik vaid dokumendi nime järgi õige leping üles leida.

pile of documents

Rollid ja vastutused

Selgesti määratletud rollid ja vastutused tagavad samuti efektiivse lepinguhalduse. Agrellos saab kaustade ligipääsuõigusi hallata vastavalt teie ettevõtte struktuurile ja vajadusele. Näiteks on müügilepingutele vaja ligi saada müügimeeskonnal, raamatupidajal ja ettevõtte juhatusel. Õiguste haldamisel saab määrata ka selle, kas isikul on õigus selles kaustas olevate lepingupõhjade pinnalt uusi lepinguid luua või on vaja ainult vaataja roll. Kindlate vastutajate olemasolu aitab tagada olukorra, et sissetulevate lepingutega tegeletakse õigeaegselt ning need ei lähe kellegi postkastis kaduma.

Lepingute ülevaatamine

Sissetulevate lepingute tingimused tuleb üle vaadata kohe kui leping kätte saadakse ning analüüsida selle tingimusi. Artikli alguses tõime välja punktid, mille silmas pidamine on kõige olulisem. Sageli kasutatakse selleks õigusnõustajate abi, kuid näiteks Agrello platvormil on kättesaadav ka tehisintellektil põhinev õigusabiline, keda me nimetame Agrello co-driveriks. Laadides kõik oma sissetulevad lepingud koheselt Agrello platvormile on võimalik tehisintellektilt kõnealuse lepingu kohta küsimusi küsida ning AI aitab vastavad punktid lepingust kiirelt üles leida.

Tähtaegadest kinnipidamine

Ülevaade lepingust tulenevate tähtaegade üle on võtmetähtsusega. Olulised on lepingu alguse ja lõputähtaeg, kaupade ja teenuste osutamise ajaline raamistik ja lepingu uuendamise tähtajad ja tingimused. Tähtaegadest mitte kinni pidamine võib kaasa tuua ebameeldivaid kohtuvaidlusi, trahve või muid rahalisi kaotusi. Seetõttu on oluline tähtaegadest kinni pidada ja nende meelespidamiseks on Agrello platvormil võimalik meeldetuletusi lisada, mis enne tähtaja saabumist sündmust e-kirja teel meelde tuletavad.

Kokkuvõte

Sissetulevate lepingute efektiivne organiseerimine aitab ettevõttele säästa väärtuslikku aega ning vältida erinevate ebasoovitavate tagajärgede saabumist. Digitaalsed lahendused, mis annavad kiire ülevaate lepingu sisust ja tähtaegadest on olulised. Samuti peavad dokumendid olema kergesti kättesaadavad kõikidele asjassepuutuvatele isikutele. Kõik see on Agrello platvormil mugavalt tagatud ning lisandväärtust toob ka AI-põhine personaalne assistent, kes lepingutest kõige olulisemad punktid kiirelt üles leiab.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days
Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!Uuri, miks Eesti koolid valivad Agrello oma lepingute e-allkirjastamiseks ja haldamiseks. Kiire, turvaline ja lihtne kasutada. Loe edasi!
April 18, 2024
Miks koolid valivad e-allkirjastamise ja lepingu halduse tarkvaraks Agrello?
Clock icon
Reading time about
3
min
Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.Siit artiklist leiad 9 võimalust, kuidas suured keelemudelid võivad lepinguhaldusel ettevõttele juba praegu abiks olla.
June 14, 2023
Pane nutikratt lepingukuhja läbi närima
Clock icon
Reading time about
5
min
Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?Viimane Agrello uuendus toob kaasa kaht erinevat tüüpi lepingupõhjad: muudetavad ja PDF-lepingupõhjad. Mille poolest nad teineteisest erinevad?
May 31, 2023
Muudetavad lepingupõhjad Agrello platvormil
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.Loe, kuidas vältida lepinguhaldusega kaasnevaid riske ja kaitsta ettevõtte huve ning arendada püsivaid partnerlussuhteid koostööpartneritega.
May 25, 2023
Kuidas vältida lepinguhaldusega seotud riske?
Clock icon
Reading time about
5
min
Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos. Viimane Agrello uuendus võimaldab ühte ASIC konteinerisse pakkida mitu erinevat lepingupõhja. Samuti on nüüdsest võimalik Word faili teksti muutmine Agrellos.
May 23, 2023
Loo ASIC konteiner, kasutades mitut erinevat lepingupõhja
Clock icon
Reading time about
5
min
Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?Kas tehisintellekt on võimeline juba praegu lepinguid looma ning milliste ohtudega selle juures arvestama peab?
May 16, 2023
Jumalaga juristid! Kas nüüd hakkame lepinguid looma tehisintellekti abil?
Clock icon
Reading time about
7
min
Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.Selles postituses vaatame lähemalt sagedamini esinevaid vigu, mida oma ettevõtte ja äri kaitsmiseks tasuks lepingute allkirjastamisel kindlasti vältida.
May 5, 2023
Vead, mida lepingute allkirjastamisel vältida
Clock icon
Reading time about
6
min
Kasuta tehnoloogia abi ning pane paika kindel protsess, suhtluskanalid ja vastutajad. Nii jõuab iga leping kiiremini ettevalmistamise faasist allkirjastamiseni.Kasuta tehnoloogia abi ning pane paika kindel protsess, suhtluskanalid ja vastutajad. Nii jõuab iga leping kiiremini ettevalmistamise faasist allkirjastamiseni.
March 31, 2023
Kuidas oma lepinguid efektiivselt üle vaadata ja kinnitada?
Clock icon
Reading time about
7
min
Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.Lepingu loomisest saab alguse lepingu elustükkel. Peale tingimuste kokkuleppimist saab liikuda edasi ettevalmistamise juurde, loe kuidas seda kiirelt teha.
March 1, 2023
Lepingu elutsükli alguspunkt: Lepingu loomine
Clock icon
Reading time about
10
min
CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida. CLM ehk lepingu elutsükli haldus koosneb mitmest erinevast sammust, loe lähemalt kuidas seda mugavamalt hallata ja läbida.
February 2, 2023
Millistest sammudest koosneb lepingu elutsükkel ning kuidas seda paremini hallata?
Clock icon
Reading time about
3
min
Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha. Suuremates ettevõtetes vajavad töölepingud iga-aastaselt läbivaatamist ja uuendamist, mis võib olla paras peavalu. Loe kuidas seda mugavamalt teha.
January 19, 2023
Praktiline teejuht personalispetsialistile: Kuidas mugavamalt iga-aastast töölepingute uuendamist läbi viia?
Clock icon
Reading time about
4
min
Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata. Agrello hulgitoimingute abil saad ühekorraga ja kiirelt mitmeid lepinguid luua ja hallata.
December 20, 2022
Kiirem lepingute loomine hulgitoimingute abil
Clock icon
Reading time about
2
min
Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?Töösuhte alustamiseks on vajalik kas töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimine. Mis vahe neil on ja millist valida?
December 13, 2022
Alusta töösuhet õige lepinguga
Clock icon
Reading time about
3
min
Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata. Mõtle lepinguhaldusele juba ettevõtet alustades. Kui dokumentatsioon on korras, on hiljem lihtsam investeeringuid kaasata.
December 6, 2022
Alustava ettevõtte dokumentatsioon korda
Clock icon
Reading time about
3
min
Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha. Suurematel meeskondadel on uute tööriistade kasutuselevõtt keeruline, loe kuidas seda kiiremini ja kergemalt teha.
November 25, 2022
Tiimide suurimad väljakutsed uue tööriista kasutusele võtmisel
Clock icon
Reading time about
3
min
Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada. Millised funktsionaalsused dokumendihalduses on vajalikud kaugtööd tegevatele meeskondadele ja kuidas neid kasutada.
November 18, 2022
5 nõuannet Agrello kasutamiseks kaugtööd tegevatele meeskondadele
Clock icon
Reading time about
5
min
Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise. Vähenda liigset manuaalset tööd ning pane oma töötajad efektiivsemalt tööle läbi tehnoloogia ja automatiseerimise.
November 11, 2022
Kasuta oma töötajate aega efektiivsemalt
Clock icon
Reading time about
5
min
Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada. Kuidas läbi efektiivse koostöö kiiremini lepinguhalduse platvormil lepinguid ette valmistada.
November 4, 2022
Koostöövõimalused lepingute ettevalmistamisel
Clock icon
Reading time about
5
min
Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi. Loe lähemalt, kui lihtne ja mugav on digitaalne allkirjastamine Agrello platvormil peale viimaseid uuendusi.
October 21, 2022
Muudame allkirjastamise veel kiiremaks
Clock icon
Reading time about
4
min
Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.Kuidas läbi lepingupõhjade efektiivsema kasutuse ja oma CRM tööriista parema tundmise automatiseerida müügilepingutega seotud protsesse.
September 30, 2022
Müügilepingute automatiseerimise viisid
Clock icon
Reading time about
10
min
Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid. Alati tuleks kliendisuhe läbi müügilepingu allkirjastamise ametlikuks teha ning vältida ärisuhteid ilma lepingute, sest sellega kaasnevad olulised äririskid.
September 16, 2022
Milleks sõlmida müügilepinguid?
Clock icon
Reading time about
8
min
Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.Mida rohkem on allkirjastajaid, seda pikemaks venib digitaalse allkirjastamise protsess. Kasutades lepinguhalduse platvormi saab seda teha kiirelt ja lihtsalt.
September 12, 2022
Kuidas allkirjastada paljude osapooltega dokumenti?
Clock icon
Reading time about
5
min
Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente. Efektiivsema lepinguhalduse jaoks lae üles lepingupõhjad ning loo nende pinnalt korraga hulgaliselt dokumente.
September 5, 2022
Loo lepingupõhja kasutades hulgaliselt dokumente
Clock icon
Reading time about
12
min
Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist. Loe lähemalt, kuidas lepinguid kiiremini ja nutikamalt allkirjastada. Vali selleks õiged tööriistad, mis võimaldavad automatiseerimist.
September 2, 2022
5 head nippi, kuidas lepinguid nutikamalt allkirjastada
Clock icon
Reading time about
7
min
Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?Millist kasu võib tuua lepinguhalduse platvorm ning kas lepingud saavad seetõttu kiiremini allkirjastatud?
August 10, 2022
Milleks on vaja lepingute allkirjastamiseks eraldi platvormi?
Clock icon
Reading time about
6
min
Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.Loe, kuidas luua Pipedrive’i täidetud andmete põhjal automaatselt leping ning see Agrelloga allkirjastada.
March 18, 2022
Automatiseeri lepingute loomise protsess läbi Agrello ja Pipedrive’i integratsiooni
Clock icon
Reading time about
5
min
Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?Kuidas digitaalselt allkirjastada rahvusvahelist lepingut, mille osapooled viibivad erinevates riikides ning omavad erinevaid allkirjastamise vahendeid?
July 18, 2022
Lihtne ja kiire viis piiriüleste lepingute allkirjastamiseks
Clock icon
Reading time about
12
min
Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega. Kui kõik lepingutega seonduv on ühel platvormil, saab meeskond nii ettevalmistamiselt kui allkirjastamiselt kokku hoida väärtuslikku aega.
January 7, 2022
Milleks oleks vaja lepingute halduseks omaette platvormi
Clock icon
Reading time about
8
min
Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.Näitame, kuidas lepingute ettevalmistamine ja liigutamine kaustade vahel automatiseerida, kui hoiustad oma dokumente Google Drive keskkonnas.
April 19, 2022
Automatiseeri lepingute allkirjastamine Google Drive’i ja Zapieri ühendusega
Clock icon
Reading time about
15
min
December 13, 2021
5 põhjust miks valida Agrello
Clock icon
Reading time about
15
min

Want to know whether Agrello fits you?

Get in touch with us.  Let’s discuss your needs and see how Agrello matches those.
Harry Käsk
Harry Käsk

Soovid teada, kas Agrello vastab sinu vajadustele?

Proovi 14 päeva tasuta, ilma et peaksid midagi maksma või krediitkaarti sisetama. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.
Laura Findley
Laura Findley
Harry Käsk
Harry Käsk