Töölepingutest lähemalt

Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused.

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days

Tööleping sõlmitakse kirjalikult kahes eksemplaris nii, et üks jääb töötajale ja teine tööandja valdusesse. Vastavalt vajadusele sõlmitakse tööleping kas tähtajatult või tähtajaliselt. Tähtajaliselt sõlmitakse tööleping näiteks hooajatööde tegemiseks või kellegi asendamiseks.

Olukorras, kus töölepingu eristamine teistest teenuse osutamise lepingutest võib osutuda keeruliseks, tuleb appi töölepingu seadus. Töölepingu seaduse alusel loetakse leping, mille puhul teeb üks isik teisele tasu eest tööd, seni töölepinguks, kuni ei ole tõendatud vastupidist. See tähendab, et vaidluse korral tuleb tööandjal tõendada, et tegu on muu võlaõigusliku lepinguga mitte töölepinguga. Näiteks on tegemist töölepinguga juhul, kui töötajaga sõlmitakse leping pealkirjaga „Töövõtuleping", kuid lepingu sisu vastab töösuhtele iseloomulikele tunnustele.

E-MTAs saate kontrollida, kas tööandja on teie töötamise registreerinud õigetel alustel.

Andmed töölepingus

Töölepingus peavad olema järgmised tingimused ja andmed:

 • tööandja ja töötaja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht
 • töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg
 • tööülesannete kirjeldus
 • ametinimetus, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg
 • töö eest makstav tasu (töötasu), sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, töötasu arvutamise viis, maksmise kord ning sissenõutavaks muutmise aeg (palgapäev), samuti tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed, sealhulgas viide makse ja makseid saavate asutuste ja nende maksmisega kaasneva kaitse kohta
 • tööandja pakutav koolitusmuud hüved, kui pooled on nendes kokku leppinud
 • aeg, millal töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid (tööaeg)
 • töö tegemise koht
 • põhipuhkuse kestus ja viide muule tööandja hüvitatavale puhkusele
 • viide töölepingu ülesütlemise kirjalikku taasesitamist võimaldavale vormile ja põhjendamiskohustusele ning etteteatamistähtaegadele
 • tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele
 • viide kollektiivlepingule, kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut
 • viide ületunnitöö tegemise ja hüvitamise korrale
 • katseaja kestus

Tööle asumisel rakendatakse katseaega, mis võib kesta kuni 4 kuud. Katseaeg on tööandajale töötaja sobivuse hindamise aeg ning annab töötajale võimaluse töö ja töökeskkonna sobivuse hindamiseks. Katseajal on töötajal kõik seadustega ette nähtud õigused. Töölepingu võib katseajal üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga. Tööandja peab katseajal ülesütlemisel põhjendama, millistele katseaja eesmärkidele töötaja ei vastanud.

Töölepingu lõppemine

Töölepingu lõppemiseks on mitu varianti:

 • töösuhte lõpetamine kokkuleppel
 • tähtaja möödumine
 • töötaja surm
 • füüsilisest isikust tööandja surm, kui tööleping sõlmiti oluliselt tööandja isikut arvestades
 • ülesütlemine.

Rohkem saab töölepinguga seonduvast lugeda Tööelu portaalist.

Allikas: eesti.ee

Speed up e-signature processes with Agrello
Get started

14-day free trial. No credit card needed!

Try Agrello free for 14 days

Want to know whether Agrello fits you?

Get in touch with us.  Let’s discuss your needs and see how Agrello matches those.
Harry Käsk
Harry Käsk

Soovid teada, kas Agrello vastab sinu vajadustele?

Proovi 14 päeva tasuta, ilma et peaksid midagi maksma või krediitkaarti sisetama. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.
Laura Findley
Laura Findley
Harry Käsk
Harry Käsk